Recepcja: +48 61 864 12 81
Jesteśmy na:

Rezerwacje

 1. Hotel przyjmuje rezerwacje dokonane przez klienta:
  – telefonicznie,
  – elektronicznie w formie e-mail,
  – osobiście,
 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą hotelu.
 3. By kontakt z hotelem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez klienta:
  – imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja
  – terminu pobytu
  – ilości osób
  – kontaktowego numeru telefonu klienta i
  – używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 4. Po zakończeniu kontaktu hotel, o ile może spełnić wymagania klienta, prześle na otrzymany od klienta adres e-mail: ofertę i jej warunki. Powyższe jest równoznaczne z przyjęciem przez hotel rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
  Hotel podaje ceny w złotych polskich, ceny zawierają podatek VAT w wysokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 5. Warunkiem koniecznym gwarancji rezerwacji pobytu jest wpłacenie przez klienta zadatku na rachunek hotelu. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podana jest każdorazowo w ofercie wysłanej przez hotel na e-mail klienta. Zadatek jest nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.
 6. W uzasadnionych przypadkach hotel wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek a konto rezerwacji pobytu.
 7. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym hotelu lub data wpływu gotówki do kasy hotelu.
 8. Hotel skwituje otrzymaną wpłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. W przypadku braku zadatku na koncie hotelu w wyznaczonym terminie – hotel nie jest związany zapytaniem klienta.
 10. Od daty wpływu zadatku na konto hotelu rezerwacja klienta staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. hotelu i klienta.
 11. Pozostałą kwotę za pobyt w hotelu klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji hotelu przed rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między hotelem a klientem na pobyt wg zamówienia.
 12. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu przed rozpoczęciem pobytu - stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.
 13. Hotel ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości 50% wartości ceny pobytu - tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana klientowi w dniu zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju zajmowanym przez klienta - kaucja jest pomniejszana o wartość stwierdzonych strat.
 14. Odmowa przez klienta złożenia kaucji - jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji, stanowi odstąpienie od rezerwacji. Hotel zachowa wpłacony zadatek.
 15. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu klienta z hotelu, nie później niż terminie podanym w zamówieniu.

Anulacje

 1. Anulacji pobytu klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulacja pobytu musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Anulacja rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagana. Niemniej informacja o tym ułatwi pracę recepcji hotelu, a Państwa uprzejmość w tym zakresie wzbudzi naszą wdzięczność.
 4. Anulacje pobytu przez klienta po wpłacie zadatku
  – w przypadku anulacji pobytu na 30 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – hotel zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszta bankowe;
  – w przypadku anulacji pobytu dokonanej na mniej niż 30 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi = hotel wpłacony zadatek zatrzyma.
  Hotel może jednak zaproponować klientowi inny, dogodny termin realizacji pobytu w ciągu 30 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy długich weekendów i okresów świątecznych - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 5. Zmiana terminu pobytu o której mowa w pkt. 4 - zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez hotel oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotel na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże hotelu.
 6. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 7. Spory między klientem a hotelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby hotelu.

.:.

 

 

 

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
- to rezerwacja, którą hotel będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku a konto pobytu w hotelu.

** Rezerwacja gwarantowana
- usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej zadatkowanego terminu.